Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại buổi họp tổng kết công tác phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh năm 2020

Ngày 05/02, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 17/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại buổi họp tổng kết công tác phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh năm 2020.