Truy cập nội dung luôn

Báo cáo số 54/BC-TCD ngày 19/11/2020 Kết quả công tác tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở TCD tỉnh (Từ ngày 12/11/2020 đến ngày 19/11/2020)