Truy cập nội dung luôn

Báo cáo số 53/BC-TCD Kết quả công tác tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Từ ngày 05/11/2020 đến ngày 11/11/2020)