Truy cập nội dung luôn

Báo cáo số 24/BC-TCD ngày 20/5/2021 kết quả tiếp công dân và phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Từ ngày 13/5/2021 đến ngày 19/5/2021)