Truy cập nội dung luôn

Báo cáo số 20/BC-TCD ngày 13/5/2021 về kết quả tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Từ ngày 06/5/2021 đến ngày 12/5/2021).