Truy cập nội dung luôn

Báo cáo 56/BC-TCD Kết quả công tác tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh