Truy cập nội dung luôn

Thông báo đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư số 9 phường Gia Sàng- TP Thái Nguyên.

Ngày 30/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 373/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư số 9 phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên.