Truy cập nội dung luôn

Thông báo v/v đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân tự xây nhà ở, tại Dự án Điểm dân cư nông thôn xóm Trung Na 2 do Công ty TNHH Sen vàng Hoa Lư làm chủ đầu tư, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ (đợt 2)

Ngày 15/01/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 08/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân tự xây nhà ở, tại Dự án Điểm dân cư nông thôn xóm Trung Na 2 do Công ty TNHH Sen vàng Hoa Lư làm chủ đầu tư, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ (đợt 2).