Truy cập nội dung luôn

Ấn tượng với thành tựu chung của đất nước

06-02-2024

Mới đây, Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc là sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa.

Xuân về nhớ lại chuyến thăm

10-01-2024

Cách đây vừa tròn một năm (10/1/2023), trước thềm Xuân mới Quý Mão, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của Trung ương đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Những hoạt động trong chương trình công tác của Tổng Bí thư đã để lại ấn tượng sâu sắc và có ý nghĩa to lớn với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên: Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ

06-12-2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người gắn bó, quan tâm đặc biệt đến tỉnh Thái Nguyên. Người đã ở và làm việc tại ATK Định Hóa - Thái Nguyên lãnh đạo đất nước trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954). Khi Trung ương Đảng và Chính phủ chuyển về Thủ đô Hà Nội, Bác có 7 lần trở lại thăm hỏi đồng bào Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, Trường Đảng tỉnh (nay là Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên) vinh dự được Bác Hồ đến thăm trong lần cuối cùng Bác về Thái Nguyên (31/12/1963).

Nâng cao năng lực cầm quyền để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

24-10-2023

Đảng cầm quyền là đảng chính trị đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền để quản lý, điều hành đất nước nhằm hiện thực hóa tôn chỉ, mục đích của giai cấp. Sau khi giành được chính quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền và ngày càng nâng cao năng lực vị thế. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng. Nâng cao năng lực cầm quyền cũng là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Chủ động, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả

19-10-2023

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết 35), nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả tích cực, với những dấu ấn nổi bật.

Sáng tạo, linh hoạt đưa nghị quyết vào cuộc sống

06-10-2023

Quá trình cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Ðảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước và lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả là tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng. Sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết từ Trung ương đến các địa phương, đơn vị khẳng định vị thế, phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hướng tới đạt được mục tiêu, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước mà Ðảng đã xác định.

Định hướng lớn và thực tiễn nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

04-10-2023

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề ra một trong những mục tiêu tổng quát trong phát triển là “nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”. Từ định hướng lớn của Đảng đến những mối quan tâm cụ thể, năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được thể hiện sinh động và chứng minh trong thực tế đời sống xã hội. Những cách làm sáng tạo, hiệu quả từ Trung ương đến các tổ chức cơ sở đảng góp phần nâng cao uy tín, tính thuyết phục của Đảng đối với nhân dân, khẳng định vai trò, trách nhiệm của Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên: Chủ động, linh hoạt thực hiện các nhiệm vụ

19-09-2023

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc; phối hợp với các cơ quan tham mưu thẩm định đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy… Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chủ động, linh hoạt trong các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng bộ đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên: Tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị

12-09-2023

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Khối đã đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

Cách mạng Tháng Tám và bài học xây dựng đội ngũ cán bộ

29-08-2023

Mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền làm nên thắng lợi lịch sử vĩ đại của nước ta trong thế kỷ XX.

Cuốn sách của Tổng Bí thư: Tầm nhìn chiến lược trong đường lối quân sự

21-08-2023

Nội dung cuốn sách đã hệ thống hóa quan điểm, tư tưởng nhất quán, xuyên suốt, mang tính chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

17-08-2023

Thắng lợi của Cuộc cách mạng Tháng Tám đã qua gần một thế kỷ, nhưng bài học "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" vẫn nguyên giá trị. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và gần 40 năm đổi mới, nhờ phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, đất nước ta mới có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Để hiện thực hóa mục tiêu Đại hội XIII của Đảng, hơn bao giờ hết, bài học ấy cần được vận dụng sáng tạo, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

Nghĩ về con đường trường tồn và phồn vinh

11-08-2023

Thực hiện thắng lợi đường lối hội nhập và phát triển đất nước, chắc chắn Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia trường tồn và phồn vinh, đóng góp hiệu quả vào sự thịnh vượng và tiến bộ xã hội của khu vực và thế giới.

Đại hội XIII – Nửa nhiệm kỳ nhìn lại

10-08-2023

Tính đến tháng 8 này, chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đúng là thời gian trôi đi nhanh thật! Mới ngày nào các cấp ủy đảng từ Trung ương đến các địa phương, cơ sở tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII mà đến thời điểm này đã đánh giá kết quả thực hiện qua nửa nhiệm kỳ.

Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

10-08-2023

Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, được cụ thể hóa bằng nhiều nghị quyết, quy định… Tuy nhiên tại nhiều địa phương, công tác này chưa đạt chỉ tiêu đề ra do những lý do khác nhau.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển TP. Thái Nguyên văn minh, hiện đại

06-08-2023

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một trong những mục tiêu tổng quát là “…đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng TP. Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại”. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, đến nay, Thành phố đã đạt những thành tựu quan trọng. Để có cái nhìn toàn diện về vấn đề này, phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên có cuộc phỏng vấn đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên.

Đại Từ khơi nguồn sức mạnh đoàn kết, Kỳ 1: Cán bộ, nhân dân chung sức, đồng lòng

05-08-2023

Từ một huyện có xuất phát điểm thấp, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, huyện Đại Từ đã từng bước “thay da, đổi thịt”. Đến nay, Đại Từ đã có một diện mạo mới, đời sống người dân được nâng cao về mọi mặt. Kết quả này chính là minh chứng thực tế và sống động nhất về sức mạnh của sự đoàn kết ở địa phương.

Hiện thực hóa "giấc mơ" 3.000km đường cao tốc

14-07-2023

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong ba đột phá chiến lược cần thực hiện trong 5-10 năm tới. Nghị quyết đặt mục tiêu đầy tham vọng: Đến năm 2030, cả nước phải có ít nhất 5.000km cao tốc, trong khi giai đoạn 2000-2021, cả nước mới hoàn thành hơn 1.100km đường cao tốc.

Khi cán bộ, đảng viên nêu gương tốt

30-06-2023

Những năm gần đây, diện mạo nông thôn mới ở xã Hóa Trung (Đồng Hỷ) ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đây là kết quả từ cách làm sáng tạo của Đảng ủy xã khi gắn việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

Những chuyển biến quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

23-06-2023

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù tình hình trong nước có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, nền nếp ở tất cả các cấp, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra và đã tạo được những chuyển biến rất tích cực.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 112 kết quả.