Truy cập nội dung luôn

Tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Để tổ chức tiếp công dân có hiệu quả trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp theo đúng quy định của pháp luật và chủ động xử lý mọi tình huống công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đặc biệt các vụ đông người, phức tạp trong thời gian diễn ra bầu cử.

 

Ngày 28/4/2021, Tổ công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã ban hành Kế hoạch số 242/KH-TCT, về việc tổ chức thực hiện tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố thị xã triển khai thực hiện. Trong đó yêu cầu các thành viên Tổ công tác chủ động nắm tình hình, xử lý theo đúng thẩm quyền, chức trách được giao, thường xuyên hoặc chủ động đề xuất, báo cáo với Tổ trưởng Tổ công tác để giải quyết kịp thời tình huống phát sinh, phức tạp; phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan để tiếp công dân, tuyên truyền, vận động công dân chấp hành pháp luật, hạn chế vượt cấp lên Trung ương. Xây dựng lịch tiếp công dân thường xuyên của của Tổ công tác tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 30/5/2021). Nắm chắc và dự báo tình hình có khả năng phát sinh đông người, vượt cấp để có phương án xử lý, giải quyết ngay từ khi mới phát sinh; tổ chức đối thoại giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài.

Ban Tiếp công dân tỉnh thường xuyên phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương để nắm tình hình công dân của tỉnh Thái Nguyên tập trung về Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan Trung ương ở Hà Nội (nếu có). Trong trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp, đông người, gây mất an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, các cơ quan Trung ương ở Hà Nội và ở tỉnh thì Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã (nơi có công dân) phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tiến hành tiếp xúc, vận động công dân trở về địa phương để được xem xét giải quyết (UBND cấp huyện có trách nhiệm bố trí xe ô tô và cử Lãnh đạo để đón công dân về địa phương)…

Chi tiết Kế hoạch xem tại file đính kèm

Đức Cường
thainguyen.gov.vn