Truy cập nội dung luôn

Tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đó là kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức sáng 26/10.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”. Theo đó, sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13, nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền và Nhân dân về kinh tế tập thể đã được nâng lên; khu vực kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác đã có những chuyển biến tích cực; đã có hàng trăm tổ hợp tác, HTX được thành lập mới, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống Nhân dân và đóng góp tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Sau 09 năm triển khai Nghị quyết số 21, chính sách BHXH, BHYT ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột của hệ thống chính sách an sinh xã hội. Việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện, BHYT tăng dần qua các năm; công tác tiếp nhận, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đầy đủ; quyền lợi của người tham gia ngày càng mở rộng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương mới ban hành về thi hành Điều lệ Đảng; tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Ngoài ra, cho ý kiến vào 04 nội dung do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin chủ trương, gồm: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021; dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, các đại biểu dự Hội nghị đã nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, trong đó, tập trung đánh giá việc tổ chức triển khai và kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; xác định mục tiêu, giải pháp chủ yếu để tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình tại Hội nghị; Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung này bảo đảm chặt chẽ trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 13 và Nghị quyết số 21; chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương mới ban hành; tiếp tục tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2021; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; bám sát chỉ đạo của Trung ương để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV và Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với phương châm “5K + vắc xin + ý thức người dân”; thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn; thiết lập và bảo vệ Thái Nguyên là "vùng xanh”, an toàn trong đại dịch. Bên cạnh đó, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên trang trọng, ý nghĩa, thiết thực và an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020

Tại Hội nghị, 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13; 09 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 21 đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kim Oanh - Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn