Truy cập nội dung luôn

Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12 và theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh khóa XIII là 154 ý kiến, kiến nghị. Sau khi phân loại, UBND tỉnh đã tách thành 161 ý kiến, kiến nghị (do trong 1 ý kiến, kiến nghị có nhiều địa phương, nội dung khác nhau). Thời gian qua, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với tinh thần trách nhiệm cao. Để nâng cao hiệu quả việc giải quyết, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến làm Tổ trưởng. Đồng thời, phân công các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện nghiên cứu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND tỉnh trả lời, giải quyết. Đến nay, cơ quan chức năng đã giải quyết xong và thông tin tới cử tri 140 ý kiến, kiến nghị, chiếm 86,9%; số ý kiến, kiến nghị đang giải quyết là 21, chiếm 13,1%. Nhiều ý kiến, kiến nghị được giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để hoàn thiện nội dung báo cáo theo quy định. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài; tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã xem xét, sớm giải quyết các ý kiến, kiến nghị đang trong quá trình giải quyết thuộc thẩm quyền của cấp huyện; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri kéo dài qua nhiều kỳ họp... Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị bằng văn bản đối với các cơ quan Trung ương để xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND tỉnh; những nội dung chưa giải quyết xong có liên quan đến trách nhiệm của tỉnh, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, phối hợp giải quyết.

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn