Truy cập nội dung luôn

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 31/01/2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 14/TB-KHCN về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên..