Truy cập nội dung luôn

Thông tin về cuốn sách mạo danh Lãnh đạo Bộ Tư pháp

Căn cứ vào Công văn số 3170/BTP-VP ngày 14/9/2021 của Bộ Tư pháp về việc thông tin về cuốn sách mạo danh Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức cá nhân không tham khảo cuốn sách “Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính” trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3170/BTP-VP ngày 14/9/2021.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn