Truy cập nội dung luôn

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Ngày 12/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 04/TB-UBND về việc cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty TNHH Quản lý doanh nghiệp Thành Công Việt Nam.