Truy cập nội dung luôn

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

05-07-2021

Ngày 02/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3050/UBND-CNNXD về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ủy quyền nhiệm vụ điều hành UBND tỉnh trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

05-07-2021

Ngày 02/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3046/UBND-TH về ủy quyền nhiệm vụ điều hành UBND tỉnh trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

30-06-2021

Ngày 28/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2952/UBND-TH về việc thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

30-06-2021

Ngày 28/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2945/UBND-KT về tăng cường công tác quản lý, điều hành giá năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tập trung ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh cho người dân

30-06-2021

Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2972/UBND-KGVX về tập trung ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh cho người dân

Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

29-06-2021

Ngày 20/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tham mưu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

28-06-2021

Ngày 23/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2866/UBND-KGVX về tham mưu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Rà soát các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư

28-06-2021

Ngày 24/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2900/UBND-TH về rà soát các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư

Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ

28-06-2021

Ngày 25/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2918/UBND-NC về triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021

28-06-2021

Ngày 25/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2921/UBND-TH về tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021

Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

16-06-2021

Ngày 16/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2760/UBND-KGVX về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

16-06-2021

Ngày 16/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2750/UBND-KGVX về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

16-06-2021

Ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2712/UBND-NC về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIV

16-06-2021

Ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2733/UBND-TH về giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIV

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

16-06-2021

Ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2715/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch covid-19

14-06-2021

Ngày 30/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2411/UBND-KGVX về nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch covid-19

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 21/5/2021

14-06-2021

Ngày 21/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 52/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 21/5/2021

Thành lập các chốt kiểm soát ra, vào khu công nghiệp để phòng, chống dịch Covid-19

11-06-2021

Ngày 09/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2621/UBND-NC về thành lập các chốt kiểm soát ra, vào khu công nghiệp để phòng, chống dịch Covid-19

Hỗ trợ công tác cách ly tập trung các tình nguyện viên tham gia hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

11-06-2021

Ngày 09/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2615/UBND-KGVX về hỗ trợ công tác cách ly tập trung các tình nguyện viên tham gia hoạt động phòng, chống dịch Covid-19