Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp về tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc

09-08-2021

Ngày 04/8, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 109/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp về tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 17/6/2021 về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

05-08-2021

Ngày 02/8, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 109/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 17/6/2021 về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

05-08-2021

Ngày 04/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3652/UBND-CNNXD về tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng có dịch vào tỉnh Thái Nguyên

04-08-2021

Ngày 02/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3600/UBND-KGVX về tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng có dịch vào tỉnh Thái Nguyên.

Công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

01-08-2021

Ngày 31/5/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 895/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

01-08-2021

Ngày 29/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Triển khai thực hiện Quyết định công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

01-08-2021

Ngày 14/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2688/UBND-NC về việc Triển khai thực hiện Quyết định công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ

01-08-2021

Ngày 22/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3202/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch ngày 28/7/2021

30-07-2021

Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Thông báo Kết luận số 107/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch ngày 28/7/2021.

Chỉ thị về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã

30-07-2021

Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã

Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

29-07-2021

Ngày 27/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3502/UBND-TH về giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

29-07-2021

Ngày 27/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND về kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường cung ứng, kết nối hàng hóa thiết yếu đến các tỉnh, thành phố phía Nam

29-07-2021

Ngày 26/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3468/UBND-CNNXD về tăng cường cung ứng, kết nối hàng hóa thiết yếu đến các tỉnh, thành phố phía Nam

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc triển khai Hiệp định CPTPP và EVFTA

29-07-2021

Ngày 26/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3469/UBND-TH về thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc triển khai Hiệp định CPTPP và EVFTA.

Tổ chức triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh

29-07-2021

Ngày 26/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3477/UBND-CNNXD về tổ chức triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Mùa, Đông năm 2021

29-07-2021

Ngày 26/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3478/UBND-CNNXD về tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Mùa, Đông năm 2021

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2022

29-07-2021

Ngày 26/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3491/UBND-TH về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5141/VPCP-KTTH

29-07-2021

Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3549/UBND-TH về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5141/VPCP-KTTH.

Áp dụng một số biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

28-07-2021

Ngày 28/7, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3548/UBND-KGVX về việc áp dụng một số biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch đối với các chuyên gia từ Hà Nội đến tỉnh Thái Nguyên làm việc

25-07-2021

Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 63/CV-BCĐ về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch đối với các chuyên gia từ Hà Nội đến tỉnh Thái Nguyên làm việc.