Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

31-03-2021

Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

31-03-2021

Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND thực hiện Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

31-03-2021

Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên

30-03-2021

Ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên

Kế hoạch công tác trẻ em tỉnh Thái Nguyên năm 2021.

26-03-2021

Ngày 25/3, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 36/KH-BCĐ công tác trẻ em tỉnh Thái Nguyên năm 2021.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP.

26-03-2021

Ngày 25/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1134/UBND-NC về thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

25-03-2021

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Phòng, chống hoạt động tấn công mạng khai thác lỗ hổng bảo mật phần mềm máy chủ thư điện tử Microsoft Exchange.

25-03-2021

Ngày 25/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1132/UBND-NC về phòng, chống hoạt động tấn công mạng khai thác lỗ hổng bảo mật phần mềm máy chủ thư điện tử Microsoft Exchange.

Kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Thái Nguyên

23-03-2021

Ngày 18/3, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 30/KH-BCĐ tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Thái Nguyên

Tiếp tục tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

23-03-2021

Ngày 22/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1049/UBND-KGVX về tiếp tục tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thái Nguyên

23-03-2021

Ngày 18/3, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 31/KH-BCĐ phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thái Nguyên

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại phiên họp thứ 46, UBND tỉnh Thái Nguyên

22-03-2021

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 26/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại phiên họp thứ 46, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

22-03-2021

Ngày 19/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Kế hoạch điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2021

19-03-2021

Ngày 18/3, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 32/KH-BCĐ về điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2021.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự trong Công an nhân dân.

19-03-2021

Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự trong Công an nhân dân.

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

19-03-2021

Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

19-03-2021

Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Kế hoạch triển khai công tác đối ngoại năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên

19-03-2021

Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND triển khai công tác đối ngoại năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 12/3/2021

18-03-2021

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 27/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 12/3/2021