Truy cập nội dung luôn

Chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XIII

Ngày 10/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1936/UBND-TH về chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XIII