Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

Ngày 19/10, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 4049/UBND-TH về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020