Truy cập nội dung luôn

Đo lường mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính và điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2021

Ngày 15/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5017/UBND-TTPVHCC về đo lường mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính và điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2021.