Truy cập nội dung luôn

Kiểm toán góp phần giúp địa phương phát triển an toàn, bền vững

Dự Hội nghị có lãnh đạo Kiểm toán nhà nước khu vực X và Đoàn kiểm toán; lãnh đạo HĐND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau 50 ngày tiến hành kiểm toán theo kế hoạch tại 23 đơn vị, Kiểm toán Nhà nước khu vực X đánh giá cao việc UBND tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp kịp thời, phù hợp trong tổ chức, điều hành quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị, địa phương thực hiện công tác điều hành, quản lý hoạt động thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2020 theo quy định của Luật NSNN và các văn bản pháp luật liên quan. Thu ngân sách NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt trên 15.623 tỷ đồng, bằng 107 % dự toán TW giao và 100,4 % dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác lập và giao dự toán thu, chi ngân sách của tỉnh được thực hiện cơ bản theo quy trình của Luật NSNN và các Thông tư của Bộ Tài chính. Công tác lập, phân bổ, giao chi tiết và thông báo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc tỉnh được triển khai kịp thời, đúng các quyết định, thông báo vốn của cấp có thẩm quyền. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, HĐND và UBND các cấp, các sở, ngành của địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về quản lý thuế; tăng cường các biện pháp đôn đốc thu NSNN; tổ chức thanh tra việc quản lý chống thất thu thuế... Các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, giải pháp trong quản lý điều hành, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; cơ bản chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, bám sát theo Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, đảm bảo tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách... Bên cạnh đó, Đoàn kiểm toán cũng đã chỉ ra 1 số thiếu sót ở các đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản tiếp thu ý kiến của KTNN khu vực X, đồng thời trao đổi, làm rõ 1 số vấn đề liên quan đến các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực X.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của KTNN nói riêng và KTNN khu vực X nói chung trong hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương, qua đó giúp tỉnh Thái Nguyên kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế trong hoạt động thu, chi ngân sách địa phương. Đối với các kiến nghị của KTNN khu vực X, tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc tiếp thu những nội dung kiểm toán và khắc phục những vấn đề còn thiếu sót một cách triệt để và toàn diện. Trên cơ sở kết quả kiểm toán, tỉnh cũng sẽ rà soát, kiến nghị sửa đổi những quy định chưa phù hợp với thực tế quản lý. Đối với những nội dung chưa được giải trình rõ, đề nghị Kiểm toán Nhà nước tạo điều kiện để các sở, ngành và các địa phương liên quan tiếp tục giải trình, làm rõ hơn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương nghiêm túc tiếp thu, kịp thời chấn chỉnh và không để xảy ra những thiếu sót tương tự trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng KTNN khẳng định, thông qua hoạt động kiểm toán góp phần giúp địa phương phát triển an toàn, bền vững

Đồng chí Phó Tổng KTNN và lãnh đạo KTNN khu vực X ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của tỉnh Thái Nguyên cũng như các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện kiểm toán. Về một số nội dung đề xuất của tỉnh, Kiểm toán Nhà nước sẽ giao Đoàn kiểm toán rà soát, trao đổi lại trước khi có quyết định kiểm toán chính thức. 

Xuân Huy - Thành Chung
thainguyen.gov.vn