Truy cập nội dung luôn

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên: Đánh giá kết quả hoạt động quý II năm 2021

 

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Duy Hoàng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh Thái Nguyên; Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Dương Văn Tiến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, thành viên BCĐ 35 cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo báo cáo, trong quý II/2021, BCĐ 35 tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của BCĐ 35 cấp huyện và tương đương; kiện toàn Ban Biên tập các trang nhóm trên mạng xã hội; định hướng các nội dung đấu tranh, phản bác đối với các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước. Theo đó, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chú trọng, nhất là công tác tuyên truyền triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phòng, chống dịch Covid-19; những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và các địa phương… Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm thường xuyên. Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được quan tâm thực hiện; kịp thời định hướng dư luận, xử lý những vấn đề nảy sinh, bức xúc ngay từ đầu. Các thành viên BCĐ 35, Tổ Thư ký, Nhóm Chuyên gia, cộng tác viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và tác nghiệp trên không gian mạng. Hoạt động của các trang, nhóm công khai facebook, zalo được củng cố, duy trì đăng tải các nguồn tin chính thống, tích cực.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những kết quả, hạn chế, tồn tại đồng thời đề xuất một số nội dung nhằm tăng cường việc đấu tranh với các thông tin sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 35 tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Khẳng định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đồng chí đề nghị trong thời gian tới các thành viên BCĐ 35 tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin kịp thời đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh. Các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, rà soát xử lý, đấu tranh với các tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật, xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, nhất là liên quan đến công tác triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phòng, chống dịch Covid-19; liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.

Thu Hà - Thành Chung
thainguyen.gov.vn