Truy cập nội dung luôn

Bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

02-03-2022

Ngày 28/2/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 687/UBND-TH về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn tạm thời thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

28-02-2022

Ngày 10/01/2022, Sở Y tế ban hành Hướng dẫn số 122/HD-SYT thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

28-02-2022

Ngày 28/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 672/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tăng cường phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi

27-02-2022

Ngày 25/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 663/UBND-CNNXD về việc tăng cường phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi.

Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thái Nguyên

26-02-2022

Ngày 23/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 657/UBND-KGVX về việc triển khai một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Xem xét đề nghị của Trại giam Phú Sơn 4 về việc thành lập cơ sở thu dung, điều trị cho phạm nhân nhiễm COVID-19 (lần 2)

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 652/UBND-KGVX về việc tham mưu xem xét đề nghị của Trại giam Phú Sơn 4 về việc thành lập cơ sở thu dung, điều trị cho phạm nhân nhiễm COVID-19 (lần 2).

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 645/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh 643/UBND-NC về việc tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022.

Tham mưu hiệp y khen thưởng đối với Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn 640/UBND-NC về việc tham mưu hiệp y khen thưởng đối với Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

Tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 638/UBND-NC về việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ngày 17/02/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 637/UBND-KGVX về việc thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ngày 17/02/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 636/UBND-KGVX về việc thực hiện hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2.

Thực hiện Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 11/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 647/UBND-KGVX về việc thực hiện Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 11/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xây dựng quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 648/UBND-KGVX về việc xây dựng quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 649/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 650/UBND-KGVX về việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Tham mưu thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BYT

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 651/UBND-KGVX về việc tham mưu thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế.

Triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 653/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022 - 2025.

Triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030”

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 654/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030”