Truy cập nội dung luôn

Tài liệu của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

04-04-2022

Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh diễn ra trong 01 ngày (31/3/2022). Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận 13 tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và cho ý kiến vào 13 nghị quyết của HĐND tỉnh. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, là căn cứ để các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ.

Tài liệu của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp tại Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

07-12-2021

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 10/12/2021. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận 52 báo cáo, đề án, chương trình, tờ trình do Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Tư pháp trình và dự kiến thông qua 36 dự thảo nghị quyết trong đó có 8 nghị quyết thường lệ và 28 nghị quyết chuyên đề. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, là căn cứ để các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ.

Tài liệu của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

07-12-2021

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 10/12/2021. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận 52 báo cáo, đề án, chương trình, tờ trình do Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Tư pháp trình và dự kiến thông qua 36 dự thảo nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết thường lệ và 28 nghị quyết chuyên đề. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, là căn cứ để các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ.

Tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ tư, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

07-12-2021

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 10/12/2021. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận 52 báo cáo, đề án, chương trình, tờ trình do Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Tư pháp trình và dự kiến thông qua 36 dự thảo nghị quyết trong đó có 8 nghị quyết thường lệ và 28 nghị quyết chuyên đề. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, là căn cứ để các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ.

Tài liệu của Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan tư pháp

09-08-2021

Tài liệu của Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan tư pháp

Tài liệu của UBND tỉnh

09-08-2021

Tài liệu của UBND tỉnh

Tài liệu của UBND tỉnh

09-08-2021

Tài liệu của UBND tỉnh

Tài liệu của UBND tỉnh

09-08-2021

Tài liệu của UBND tỉnh

Tài liệu của UBND tỉnh

09-08-2021

Tài liệu của UBND tỉnh

Tài liệu của UBND tỉnh

09-08-2021

Tài liệu của UBND tỉnh

Tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh

09-08-2021

Tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh

Kiện toàn Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

13-05-2021

Ngày 13/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1494/QĐ-UBND về kiện toàn Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kiện toàn Ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

13-05-2021

Ngày 13/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1493/QĐ-UBND về kiện toàn Ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

29-04-2021

Để tổ chức tiếp công dân có hiệu quả trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp theo đúng quy định của pháp luật và chủ động xử lý mọi tình huống công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đặc biệt các vụ đông người, phức tạp trong thời gian diễn ra bầu cử.

Quyết định bổ sung thành viên Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

26-04-2021

Ngày 14/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND bổ sung thành viên Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

19-04-2021

Ngày 15/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy đã ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 61 - 80 of 112 kết quả.