Truy cập nội dung luôn

Tài liệu Kỳ họp thứ Mười lăm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu Kỳ họp thứ Mười lăm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách, HĐND tỉnh.

2. Tờ trình quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2023-2024.

3. Tờ trình về giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP tại các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên, năm học 2023 - 2024

4. Tờ trình về việc cho ý kiến điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương; quyết định danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thực hiện tiểu dự án 2, dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên.

5. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên.

6. Tờ trình về viêc dừng chủ trương thực hiện dự án Trụ sở làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trung tâm Dạy nghề 20-10 Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên.

7. Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên.

8. Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

9. Tờ trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn