Truy cập nội dung luôn

Nghị quyết Kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 31/8, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành các nghị quyết của Kỳ họp thứ Mười bốn. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn các nghị quyết.

1. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên.

2. Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thái Nguyên ban hành.

3. Nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên.

4. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng, nâng cấp quy mô Trường THPT Trại Cau, huyện Đồng Hỷ.

5. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông Khe Cái - Suối Khê, xã Vũ Chấn đi xóm Na Hấu, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai.

6. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở Hạt Kiểm lâm Đại Từ.

7. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế (đền Mục) xã Tiên phong, thị xã Phổ Yên (nay là TP. Phổ Yên).

8. Nghị quyết bãi bỏ chủ trương thực hiện Dự án Nhà đa năng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên.

9. Nghị quyết bãi bỏ chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

10. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

11. Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương tỉnh Thái Nguyên.

12. Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

13. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên.

14. Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

15. Nghị quyết xác nhận kết quả bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


thainguyen.gov.vn