Truy cập nội dung luôn

Nghị quyết Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 20/7, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành các nghị quyết của Kỳ họp thứ Mười ba. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn các nghị quyết.

1. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên.

2. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

3. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

4. Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

5. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.

6. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thượng Đình.

7. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây dựng Khu công nghiệp Yên Bình 3.

8. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Yên Bình 2.

9. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Tây Phổ Yên đến năm 2045.

10. Nghị quyết quyết định danh mục dự án đầu tư công trung hạn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 tỉnh Thái Nguyên.

11. Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương.

12. Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên.

13. Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

14. Nghị quyết về việc quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

15. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung cho ý kiến tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - Diện tích 250 ha.

16. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, xây dựng Trường THPT Lý Nam Đế, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên).

17. Nghị quyết về thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ Mười; các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

18. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ và các công trình phụ trợ.

19. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Nhà in Báo Thái Nguyên.

20. Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

21. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

22. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

23. Nghị quyết về xác nhận bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

24. Nghị quyết bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 18/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020.

25. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ  đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025.

26. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và hỗ trợ học phí đối với trẻ em nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

27. Nghị quyết quy định mức chi cho công tác thỏa thuận quốc tế của tỉnh Thái Nguyên.

28. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Thể dục - Thể thao, Văn học - Nghệ thuật, Thông tin - Truyền thông.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn