Truy cập nội dung luôn

Phần thứ bảy: Ngày bầu cử, nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử

29-03-2021

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trích đăng các câu hỏi và nội dung trả lời trong cuốn sách. Mời độc giả đón đọc!

Phần thứ sáu: Tuyên truyền, vận động bầu cử

29-03-2021

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trích đăng các câu hỏi và nội dung trả lời trong cuốn sách. Mời độc giả đón đọc!

Phần thứ năm: Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử

28-03-2021

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trích đăng các câu hỏi và nội dung trả lời trong cuốn sách. Mời độc giả đón đọc!

Phần thứ tư: Việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

28-03-2021

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trích đăng các câu hỏi và nội dung trả lời trong cuốn sách. Mời độc giả đón đọc!

Phần thứ ba: Cử tri và danh sách cử tri

28-03-2021

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trích đăng các câu hỏi và nội dung trả lời trong cuốn sách. Mời độc giả đón đọc!

Phần thứ hai: Các tổ chức phụ trách bầu cử

26-03-2021

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trích đăng các câu hỏi và nội dung trả lời trong cuốn sách. Mời độc giả đón đọc!

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung

26-03-2021

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trích đăng các câu hỏi và nội dung trả lời trong cuốn sách. Mời độc giả đón đọc!