Truy cập nội dung luôn

Bộ Chính trị kết luận chủ trương bố trí công tác với cán bộ bị kỷ luật

09-09-2022

Ngày 8/9, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Thông báo số 20 Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Quy định mới của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

06-09-2022

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định 80-QĐ/TW.

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

24-08-2022

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam

20-08-2022

LTS-Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Chỉ thị nêu rõ:

Tập trung chỉ đạo phòng, chống 19 hành vi tiêu cực

10-08-2022

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã có Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.

Một số điểm mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

20-07-2022

So với quy định cũ, Quy định 69 về kỷ luật Đảng bổ sung các trường hợp được miễn hoặc hoãn kỷ luật, chưa thi hành kỷ luật; quy định kỷ luật với đảng viên vi phạm quy định chống chạy chức, chạy quyền.

Tổ chức sinh nhật, mừng nhà mới, lên chức,... xa hoa, lãng phí sẽ bị kỷ luật

12-07-2022

Điều 54, Quy định số 69-QÐ/TW đã quy định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh.

Quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật đảng viên vi phạm công tác trong lãnh đạo, quản lý, điều hành

11-07-2022

Điều 32, Quy định số 69-QÐ/TW của Bộ Chính trị đã quy định cụ thể về kỷ luật đảng viên vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Bộ Chính trị ban hành Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

09-07-2022

Ngày 6/7, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 69-QÐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (Quy định số 69).

Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

28-06-2022

Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng

27-06-2022

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

25-06-2022

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ

06-05-2022

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định này.

Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

25-04-2022

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, vừa ký ban hành Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Thi đua nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng

18-03-2022

Đó là nội dung trọng tâm của Kế hoạch thi đua chuyên đề do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các đề án về công tác xây dựng Đảng vừa ký ban hành.

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

30-11-2020

Ngày 16/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

30-10-2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020 tại thành phố Thái Nguyên, với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”. Cổng Thông tin điện tử đăng toàn văn Nghị quyết.

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

15-10-2020

Ngày 14/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Thông báo số 01-TB/BTGTU kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tăng cường thông tin tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

28-07-2020

Ngày 27/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2804/UBND-KGVX về tăng cường thông tin tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

26-06-2020

Ngày 25/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2367/UBND-KGVX về chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 21 - 40 of 43 kết quả.