Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 15: Huyện Phú Bình

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 15: Huyện Phú Bình

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được tín nhiệm, trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ thực hiện một số nội dung sau:

Chủ động xây dựng kế hoạch, thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Tích cực tham mưu cho lãnh đạo cơ quan nơi công tác cũng như tích cực đề xuất, kiến nghị, tham mưu với cấp tỉnh để có sự quan tâm, ưu tiên, hỗ trợ nhiều hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là cấp xóm. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định. Thực hiện tốt các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm, thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Qua nhiều năm thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND hai cấp, được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh, tôi nhận thức rằng người đại biểu HĐND là người đại biểu của Nhân dân, đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương và là cầu nối từ Nhân dân đến các cấp có thẩm quyền để giải quyết công việc theo Luật Tổ chức HĐND; chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, thảo luận và giải quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND.

Tôi xin hứa rằng nếu được tin tưởng bầu trở thành 1 người đại biểu của HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, ít nhất từ 3 - 6 tháng 1 lần tiếp xúc với cử tri, lấy ý kiến của cử tri về những vấn đề sẽ bàn trong kỳ họp tới của HĐND và báo cáo kết quả hoạt động của mình và tổ HĐND nơi mình được bầu ra theo quy định, quan tâm đặc biệt đến chính sách dân tộc, tôn giáo của các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Phú Bình.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được các bậc cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, người đại biểu HĐND, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Trên cương vị công tác và với vai trò là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chính sách về thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với các sản phẩm chủ lực của tỉnh và chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm; quan tâm đào tạo và nâng cao chất lượng lao động, phát triển du lịch cộng đồng, các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ ở cơ sở.

Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân; lắng nghe và phản ánh trung thực các ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phát huy tiềm năng thế mạnh của các địa phương, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, được cử tri tin tưởng, tín nhiệm và tiếp tục bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, tôi sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, với chính quyền địa phương, tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của cử tri và phản ánh đầy đủ, kịp thời với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trên cương vị công tác của mình, cùng với tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ nghiên cứu, tham mưu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết, tích cực thảo luận, tham vấn ý kiến nhân dân trong việc xây dựng và ban hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo đúng với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đặc biệt là các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, nông dân, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với cán bộ cơ sở và chính sách hỗ trợ đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát theo luật định, chú trọng giám sát thường xuyên việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những vấn đề cử tri quan tâm, vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chậm được giải quyết; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi nhận thức, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên; giám sát các cơ quan nhà nước và quyết định các chủ trương, biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái nguyên khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ chủ động tham gia đóng góp với HĐND tỉnh xây dựng chương trình an sinh xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri; lắng nghe, truyền tải các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Tích cực tham gia giám sát việc thực thi pháp luật, Nghị quyết của HĐND tỉnh và vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm.

Trên cương vị Bí thư Huyện ủy, tôi cùng tập thể cấp ủy tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phấn đấu đưa Phú Bình cơ bản đạt tiêu chí thị xã vào năm 2025.


thainguyen.gov.vn