Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 12: Thị xã Phổ Yên

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 12: Thị xã Phổ Yên

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ:

1. Bản thân luôn không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững bản chất của giai cấp công nhân; vững vàng về bản lĩnh chính trị; có lối sống giản dị, trung thực, trong sáng; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo vệ lợi ích dân tộc và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

2. Luôn liên hệ chặt chẽ với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri. Duy trì thường xuyên tiếp xúc cử tri để nghe cử tri phản ánh về những vấn đề ở địa phương đang quan tâm, báo cáo với cử tri về hoạt động và kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh, vận động Nhân dân cùng thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, tích cực tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tham dự các buổi tiếp công dân theo kế hoạch, tích cực nghiên cứu ý kiến, đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân để chuyển đến cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của công dân theo quy định của pháp luật.

3. Với trách nhiệm là chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch TX. Phổ Yên tôi sẽ tích cực cống hiến cùng với đồng nghiệp, tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách được giải quyết kịp thời; tham mưu xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, xây dựng nông thôn mới... Đặc biệt là các chế độ, chính sách liên quan đến an sinh xã hội như: Chính sách người có công, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách học sinh sinh viên, chính sách hộ nghèo... góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn.

Với tất cả tâm huyết, trách nhiệm của mình tôi sẽ quyết tâm làm tốt nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân nếu được cử tri tín nhiệm.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được Nhân dân tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thị xã Phổ Yên tôi sẽ thực hiện tốt chương trình hành động với nội dung chủ yếu sau:

Một là: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, trung thành với Hiến pháp, pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Không ngừng phấn đấu rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ hiểu biết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho.

Hai là: Phát huy cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, các kỳ họp, luôn liên hệ chặt chẽ với Nhân dân và lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân, kịp thời phản ánh đến các cấp có thẩm quyền giải quyết. Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, HĐND thị xã theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là quyết định thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, các nhiệm vụ xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố, xây dựng nông thôn mới, tài nguyên môi trường và hoạt động giám sát của HĐND đối với các cơ quan nhà nước và các cơ quan đơn vị theo quy định hiện hành; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND tỉnh.

Ba là: Với cương vị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho, tôi sẽ luôn quan tâm giải quyết nhanh những vấn đề bức xúc được cử tri và Nhân dân quan tâm theo thẩm quyền như: Vấn đề quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề vệ sinh môi trường; xây dựng phát triển đô thị nhất là hệ thống đường giao thông, đèn chiếu sáng; vỉa hè, cây xanh, giải quyết các vướng mắc về chính sách xã hôi, việc làm, xây dựng nông thôn mới.

Nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã đại diện cho Nhân dân gánh vác nhiệm vụ, tôi cam kết sẽ luôn có trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhà nước, trước Nhân dân và cử tri nỗ lực phấn đấu và thực hiện những định hướng hành động của tôi đã trình bày trước Nhân dân; phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri cũng như đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nếu những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã Phổ Yên, tôi tập trung lãnh đạo giải quyết có hiệu quả ngay, và luôn giữ mối liện hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Luôn thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu; liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, nhất là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chủ động nghiên cứu và nắm vững các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để tham mưu cho HĐND tỉnh xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp: Phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa theo hướng phát triển sản phẩm chủ lực, gắn với bảo vệ môi trường; chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho Nhân dân.

Đề xuất, thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát; chú trọng giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, công tác quy hoạch và quản lý thực hiện, công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.


thainguyen.gov.vn