Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng thông tin điện tử xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung và tham gia góp ý.

Trân trọng cảm ơn.

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về thiết bị định vị, tuyến đường và thời gian đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 19-05-2022 Ngày hết hạn 19-06-2022

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về lưu chứa, thiết bị và phương tiện vận chuyển, thiết bị định vị,... vận chuyển chất thải nguy hại đến cơ sở xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh

Ngày xuất bản 19-05-2022 Ngày hết hạn 19-06-2022

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành quy định trách nhiệm về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thái nguyên.

Ngày xuất bản 16-05-2022 Ngày hết hạn 16-06-2022

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí... phân bổ vốn NSNN để thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDT thiểu số và ... tỉnh TN giai đoạn 2021 - 2030 ...

Ngày xuất bản 16-05-2022 Ngày hết hạn 16-06-2022

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSNN để thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh TN giai đoạn 2021 - 2030...

Ngày xuất bản 16-05-2022 Ngày hết hạn 16-06-2022

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh TN.

Ngày xuất bản 13-05-2022 Ngày hết hạn 13-06-2022

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh TN.

Ngày xuất bản 06-05-2022 Ngày hết hạn 06-06-2022

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh TN ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh TN

Ngày xuất bản 05-05-2022 Ngày hết hạn 05-06-2022

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công và Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh.

Ngày xuất bản 05-05-2022 Ngày hết hạn 05-06-2022

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 05-05-2022 Ngày hết hạn 05-06-2022

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 29-04-2022 Ngày hết hạn 29-05-2022

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 29-04-2022 Ngày hết hạn 29-05-2022

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách về quy định nội dung chi và mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng những người không hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 29-04-2022 Ngày hết hạn 29-05-2022

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quy định nội dung chi và mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng những người không hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 29-04-2022 Ngày hết hạn 29-05-2022

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng những người không hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 29-04-2022 Ngày hết hạn 29-05-2022

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 25-04-2022 Ngày hết hạn 25-05-2022

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, địa phương... Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Ngày xuất bản 22-04-2022 Ngày hết hạn 21-05-2022

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy định Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, địa phương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới...

Ngày xuất bản 22-04-2022 Ngày hết hạn 21-05-2022

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Ngày xuất bản 19-04-2022 Ngày hết hạn 19-05-2022

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 19-04-2022 Ngày hết hạn 19-05-2022

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 19-04-2022 Ngày hết hạn 19-05-2022

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh

Ngày xuất bản 19-04-2022 Ngày hết hạn 19-05-2022

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 19-04-2022 Ngày hết hạn 19-05-2022

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với GDPT; Hội đồng ...; Tập huấn, bồi dưỡng GV, ... trên địa bàn tỉnh TN

Ngày xuất bản 17-04-2022 Ngày hết hạn 17-05-2022

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 17-04-2022 Ngày hết hạn 17-05-2022

Tải về Xem các góp ý